Všeobecné obchodné podmienky

I.
Objednávka

1. Objednávka konkrétnej dodávky musí byť podaná písomnou formou a obsahovať špecifikáciu výrobku, množstvo a termín dodania.
2. Na základe potvrdenej objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v termíne potvrdenom alebo stanovenom predávajúcim a spôsobom potvrdeným alebo stanoveným predávajúcim.


II.
Dodacie podmienky

1. Dodávka je splnená predaním tovaru a príslušných dokladov sprevádzajúcich tovar (dodací list ) priamo kupujúcemu. Pri odbere tovaru musí odoberajúca osoba , poverená kupujúcim, potvrdiť prevzatie tovaru podpísaním dodacieho listu.
2. Pri dodávkach tovaru dopravnými prostriedkami, ktoré zabezpečuje predávajúci, musí kupujúci zaistiť miesto vykládky tak, aby mohol byť náklad z vodidla vyložený bez prekážok. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený nepredať dovezený tovar a napriek tomu požadovať od kupujúceho úhradu dopravného a ďalších škôd vzniknutých v súvislosti s nepredaním tovaru. Zástupcovia zmluvných strán sú povinní o tom vyhotoviť zápis.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku a nedodať výrobky, ktoré by neboli z kapacitných dôvodov, technických či organizačných možný expedovať. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne kupujúceho informovať.


III.
Záruky, zodpovednosť za chyby

1. S týmito výnimkami predávajúci zodpovedá za chyby tovaru po celú záručnú dobu, ak sa tovar používaný v súlade s technickou dokumentáciou, najmä s návodom na použitie a ošetrovacími symbolmi, prípadne s varovaním a upozornením na riziká spojené s varovaniami a upozorneniami na riziká spojené so zapracovaním alebo iným včlenením produktu do finálneho výrobku a s jeho užívaním. Zjavné poškodenie obalu výrobku alebo zjavné chyby tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne do 3 (troch) pracovných dní od prevzatia tovaru. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po oznámení tieto zistenia kupujúceho preveriť a dohodnúť s kupujúcim spôsob riešenia reklamácie.
2. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia tovaru. Chyba tovaru, ktorá sa vinou predávajúceho v záručnej dobe vyskytla, bude vyriešená spôsobom stanoveným predávajúcim, a to spravidla odstránením uznanej chyby alebo výmenou za bezchybný tovar.
3. Záruka predávajúceho nezahŕňa také chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania u kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie a v rozpore s udržiavacími symbolmi a s varovaniami a upozorneniami na riziká spojené so zapracovaním alebo iným začlenením výrobku do finálneho výrobku a s jeho užívaním. V súvislosti s poskytnutou zárukou, uznanú reklamácií atď. predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či priame alebo nepriame.


IV.
Platobné podmienky

1. Dohodnuté platobné podmienky vrátane doby splatnosti sú uvedené na faktúre predávajúceho.
2. Dňom zaplatenia sa rozumie deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho.
3. Ak kupujúci nedodrží platobné podmienky, najmä, ak je v omeškaní s platením, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


V.
Nebezpečentstvo straty a poškodenia tovaru, výhrada vlastníckeho práva

1. Nebezpečenstvo straty tovaru, poškodenie tovaru a náhodnej skazy tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi, u ktorého si kupujúci prepravu zjednal. V prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci, potom prechádza nebezpečenstvo straty, poškodenia aj náhodnej skazy na kupujúceho vo chvíli predania tovaru v mieste určenia. Kupujúci sa musí postarať, aby bol z hľadiska prípadných nárok voči prepravcovi preukázateľne zistený skutočný stav tovaru ešte pred vyložením.
2. Vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Tým nie je dotknutá povinnosť kupujúceho riadne a včas uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar.
3. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo spracovaním tovaru s chybou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť.
4. Živelné pohromy, výpadky v dodávkach elektrickej energie či ďalšie okolnosti, ktoré ležia mimo dosahu zmluvných strán (vyššia moc), zbavujú obe strany od plnenia záväzkov, vyplývajúcich z odsúhlasenej cenovej ponuky. V takom prípade sú ďalšie nároky vrátane náhrady škody vylúčené.


VI.
Záverečné ustanovenie

1. Obe zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty, či riziká, ktoré môžu vyplynúť z činností, spojených s plnením zmluvy alebo z použitia tovaru.
2. Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu.

KONTAKT

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu